6 § För forskningen skall som allmänna principer gälla att
1. forskningsproblem får fritt väljas,
2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och
3. forskningsresultat får fritt publiceras

Så här står det i Högskolelagens sjätte paragraf. Det är vad man kallar en portalparagraf och det betyder att paragrafen formulerar grundläggande principer, ja själva fundamentet, för en fri forskning. Forskningens enda grindvakter är och skall vara systemet med granskning från kolleger och seniora forskare inom de områden som vi som forskare sysslar med.

Tidningen Världen idag, som är en tredagars-tidning på konservativ kristen grund, tycks inte ha något som helst begrepp om vare sig journalistik eller forskning. I flera artiklar har tidningen stormat mot forskaren Kristian Steiner, vid Malmö Högskola, som gjort en innehållsanalys av ledarmaterialet i Världen idag med avseende på bilden av muslimer. Jag har inte läst rapporten (för den är inte klar) men i andra sammanhang haft anledning att läsa Steiners produktion. Steiner är en hederlig, rejäl och trovärdig forskare inom sitt område. Vilket förstås inte innebär att han är ofelbar. Men i Världen idag anges heller inte ett enda belägg för att Steiners forskning är undermålig. Istället är det valet av forskningsfråga som retar gallfeber på tidningen. Och att Frikyrkliga Forskningsrådet gett den facila summan av 45 000 kronor för att Steiner skulle kunna slutföra sin forskning. En ytterst liten summa med tanke på arbetets omfattning.

För alla oss kristna som tar avstånd från den perverterade världsbild som tidningen Världen idag visar upp är det en plikt att säga ifrån. Den journalistiken är en skrattspegel av en kristen tro. Man känner igen vissa delar, men alltihop är förvridet och oproportionellt.

Världen idag tycks inte heller ha något som helst begrepp om vad yttrande- och pressfriheten i vårt land innebär utan önskar munkavle på personer som inte ser verkligheten på samma sätt som tidningen själv. Konspirationsteorierna frodas på ungefär samma nivå som det lär ha varit i Östtyskland. En publikation av den här typen döljer sin fundamentalism och sin tendentiösa rapportering bakom begreppen ”oberoende” och ”kristen”. Världen idag är inte mer oberoende än vad Pravda var utan predikar bara en monolitisk och fundamentalistisk sanning där allt som talar emot den egna saken förtigs. Världen idag är en anti-intellektuell publikation. Den lever inte upp till de idéer om öppenhet, tolerans, sanningssökande, insikt om den egna felbarheten och viljan att pröva de egna argumenten i kritisk anda som kännetecknar journalistik i en demokrati.

Som forskare vill jag också ställa mig bakom Kristian Steiner fulla rätt att i den akademiska frihetens namn leva efter Högskolelagens sjätte paragraf utan att bli misstänkliggjord i en publikation som själv lever i skydd av den svenska tryckfrihetslagstiftningen. 

Läs själv Världen idag här.

Läs Dagen om ärendet här.

Och läs Andreas Ekströms utmärkta krönika i Journalisten här.

Annonser